Openbare basisschool West 

Gedragsprotocol en omgaan met elkaar

Gelukkig kent onze school relatief weinig agressie. Wij zijn hier bewust mee bezig. We leren de kinderen dat zij problemen, ruzies e.d. moeten uitpraten (eventueel met behulp van de leerkracht) en nooit eigen rechter mogen spelen (d.w.z. schoppen, slaan, schelden e.d.). Wij menen aandacht te moeten besteden aan goede 'omgang met elkaar'.

De schoolbrede methode Leefstijl voor ontwikkeling van sociale vaardigheden helpt ons daarbij. Ook is hierin aandacht voor burgerschapsvorming. U ontvangt hierover informatie bij elk thema van uw kind via de digitale nieuwsbrief West-uiltjes. 

Wij vinden dat onze verantwoordelijkheid niet ophoudt bij de schooldeur en willen daarmee voor uw kind(eren) een veilige school zijn. Om er voor te zorgen dat we goed met elkaar omgaan, hebben wij een aantal gedragsregels vastgesteld, waar zowel leerkrachten, kinderen en ouders zich aan moeten houden.

Onze gedragregels:

  1. We gaan respectvol met elkaar om in een open en veilige sfeer.
  2. In geval van conflicten wordt er op positieve wijze samen gezocht naar oplossingen.
  3. In de communicatie tussen ouders en school is er sprake van een open en actieve luisterhouding, waarbij het gezamenlijk belang van het kind voorop staat.
  4. We zijn allemaal verantwoordelijk voor rust, orde en netheid in en om onze school.
  5. We stimuleren kinderen de verantwoording voor hun eigen leerproces te dragen door de zelfstandigheid te bevorderen.
  6. Iedereen leert van zelfreflectie.
We hebben deze regels op kindniveau vertaald in vier schoolregels, die bij de in/uitgangen opgehangen zijn. Deze schoolregels hangen ook in alle groepen op de binnenkant van de deuren, als groepsafspraken:
  1. Samen spelen, samen delen.
  2. Wij zijn aardig voor elkaar.
  3. Moeilijkheden lossen we samen op.
  4. We houden de school netjes.

Deze afspraken worden ondersteund door pictogramman en kunnen aangevuld worden door andere relevante afspraken in de groep. Deze regels zijn een onderdeel van het veiligheidsplan van obs West en worden regelmatig met elkaar en met de kinderen besproken. Het zich niet kunnen houden aan deze gedragsregels kan leiden tot gepaste maatregelen. In ernstige gevallen treedt het bestuursprotocol 'schorsing en verwijdering' in werking.
De school beschikt over een anti-pestprotocol, dat de goedkeuring heeft gekregen van de medezeggenschapsraad. U vindt het protocol hier.

Indien er sprake is van discriminatie of een vermoeden van kindermishandeling en/of huiselijk geweld zijn wij wettelijk verplicht hiervan melding te doen bij de desbetreffende instanties. Zie verder onder Meldplicht bij Meldplicht bij Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, Veilig thuis en SISA.

 

Copyright © 2013 obs West       -       Disclaimer       -       Privacyverklaring       -       Cookieverklaring       -       Webmaster

Om onze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Lees s.v.p. ons cookiebeleid. Als u onze website gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent.